Tájékoztatás

Tájékoztató

Olyan gazdálkodó szervezetek számára, ahol a Bíróság elrendelte a gazdálkodó szervezet felszámolási eljárásának megindítását, felszámolóként az Advocatio Reorganizációs és Felszámoló Kft.-t jelölte ki és a végzés jogerős.

Az a szeméy, aki ellátta az adós cég vezetését a felszámolás kezdő időpontjáig, köteles eleget tenni a Cstv. 31. §-ában foglalt kötelezettségeinek, melyek megszegése esetén felelőssége a Cstv. 33. § szerint áll fenn.

A felszámolási eljárás megkezdéséhez a többször módosított Cstv. szellemében az alább leírtak végrehajtása kötelező.

A felszámolási törvény 34. §-ának értelmében a felszámolás kezdő időpontjától kezdődően Ön a cég nevében nem járhat el, így különösen:

a gazdálkodó szervezettel kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott jogai megszűnnek;
gazdálkodó szervezet nevében, különösen annak vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet;
a cégnek érkező küldeményeket, megkereséseket köteles haladéktalanul a felszámolónak továbbítani;
cég nevét a ”felszámolás alatt” (”f.a.”) toldattal kiegészítve kell használni;
az ügyvezető bármilyen média nyilatkozatához (Sajtó, rádió, TV) a felszámoló előzetes engedélye szükséges.

Felhívom figyelmét, hogy a jogtalan képviseletet a törvény bünteti.

A vezető a felszámolás kezdő időpontját követően is köteles a felszámoló intézkedéséig

gondoskodni a cég vagyonának megóvásáról;
gondoskodni a termelés fenntartásáról;
eleget tenni a környezetvédelmi előírásoknak és követelményeknek.

Hivatkozással a Cstv. 31. §-ában foglalt kötelezettségekre, a vezető a felszámolásról való tudomásszerzést követően lehetőleg 3 napon belül szíveskedjen megkeresni a felszámolót, hogy a felszámolási nyitótárgyalás időpontját a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 45 napon belüli időpontra kitűzhessük, valamint az eljárással kapcsolatos teendőket megbeszélhessük.

A vezető  a következő dokumentumokat készítse elő és a nyitótárgyaláson szíveskedjen leadni a felszámolónak:

a felszámolás megkezdését megelőző fordulónapra készített, szabályszerűen aláírt tevékenységét lezáró mérleget, főkönyvi kivonattal, analitikus nyilvántartásokkal, leltárral alátámasztva; záró adóbevallást (1 példányát az adóhatóságnak is le kell adni!);
követelések nyilvántartását, benne tételesen felsorolva a pontos összeget, esedékességet, mellékelve a követelések jogalapját és a behajtás érdekében megtett intézkedéseket bizonyító okiratokat;
tételes vagyonleltárt (a cég befektetett eszközeit, készleteit hol tárolja; ingatlanok tulajdoni lap másolatai); valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére eddig megtett intézkedések, tárgyalások állásának ismertetése;
pénztárkönyvet és a készpénzt, készpénz csekkeket, takarékbetétkönyvet;
szavatossági és garanciális kötelezettségek felsorolását;
amennyiben vannak, úgy teljes jegyzéket a nem selejtezhető titkos iratokról;
tételes listát a cég hitelezőiről, benne tételesen felsorolva a pontos összeget, esedékességet;
érvényben lévő szerződések listája (vevő, szállító, stb.), valamint pontos felmérést arról, hogy a szerződésektől való elállás vagy azok felmondása milyen pénzügyi következményekkel járna;
nyilatkozatot az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségnek arról, hogy maradt e olyan környezeti károsodás, amelyből a bírság fizetési vagy egyéb fizetési, kártérítési kötelezettség származhat;
dolgozói állomány és ezzel összefüggésben teljesített adatszolgáltatás adatait és bizonylatait (kimutatást a jelenleg alkalmazásban álló dolgozókról [név, beosztás, bér/hó, prémium], valamint az állományban lévő dolgozókról [név szerint Gyes, Gyed, sorkatona, tartós beteg, nyugdíjazás alatt állókról]);
dolgozókról kiállított a járulék elszámolási nyilvántartó lapokat;
TB nyilvántartó lapokat a munkaviszony igazolásaként;
nyilatkozatot a folyamatban lévő fegyelmi, kártérítési, szabálysértési rendőrségi, bírósági ügyekről;
társasági szerződést;
valamennyi bélyegzőt nyilvántartással együtt;
a cég bankszámláinak kivonatait, amennyiben nincsenek, úgy a megszűnést bizonyító okiratokat, valamint a számlavezető pénzintézeteknél az aláírási bejelentő kartonokat;
folyó évi termelés és telephelyek adatait;
valamint a társaság teljes fellelhető iratanyagának listáját.

Felhívjuk a vezetők figyelmét, hogy amennyiben törvényi kötelezettségeiknek nem tesznek eleget vagy azt megsértik, úgy a Btk. 404. §-ának megvalósításával csőd bűntettet követ el, mely a Btk. 404/A. § alapján kötelezi a felszámolót feljelentés megtételére.

Tájékoztatjuk  továbbá az ügvezetőket, hogy amennyiben az egyszerűsített felszámolási eljárásra a könyvvezetés, illetve a nyilvántartások hiányosságai miatt kerül sor, úgy a felszámoló részére a Cstv. 59. § (5) bekezdése alapján kifizetésre kerülő díjnak az állam javára történő megtérítésére, továbbá az eljárási költség megtérítésére a Cstv. 63/B. § (6) bekezdése értelmében a kötelezheti a bíróság az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét.

Tisztelettel,

Advocatio Reorganizációs és Felszámoló Kft..

Kérjük feltétlenül hozza magával a környezeti nyilatkozatot is, amelyet erről a linkről letölthet.

 


 

Szakmai linkek

Amennyiben kívánja, ide kattintva elolvashatja a Csődtörvény szövegét.

Az illetékes Törvényszékekkel kapcsolatos információkat ide kattintva érheti el.

Elérhetőségek

Advocatio Reorganizációs és Felszámoló Kft.

1014 Budapest,
Országház u. 5.
Telefon:
+36-1/201-0388
E-mail:
felszamolas@advocatio.hu
Advocatio Reorganizációs és Felszámoló Kft. - MagyarAdvocatio Reorganizációs és Felszámoló Kft. - NémetAdvocatio Reorganizációs és Felszámoló Kft. - Angol