Felszámolás

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló mód. 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 31. § (1) bek. c., pontja alapján a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a felszámolás kezdő időpontjától számított 15 napon belül a felszámolónak és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek környezetvédelmi nyilatkozatot tenni arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat.

Végelszámolás

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 102. § (3) bek. e) pontja alapján a végelszámoló a végelszámolás közzétételétől számított 15 napon belül – szükség szerint – értesíti a végelszámolás megindításáról az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget arról, hogy maradtak-e fenn környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások elhárításához, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat. Az értesítést a felszámolási eljárás és a végelszámolási eljárás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet – továbbiakban: Rendelet – 1. számú melléklete szerint kell elkészíteni.
Nyilatkozni a Rendelet 3. §-a, valamint annak 1. számú melléklete alapján elkészített, és jelen tájékoztatót követően megtalálható, közvetlenül kitölthető és kinyomtatható NYILATKOZAT nyomtatványon kell.
FONTOS TUDNIVALÓK a nyilatkozat kitöltéséhez (kérjük figyelmesen olvassa el)!

 • Ha a gazdálkodó szervezet több hatályos telephellyel, illetve fiókteleppel rendelkezik, a környezetvédelmi nyilatkozatot mindegyik hatályos telephelyre és fióktelepre meg kell tennie.
 • Amennyiben a gazdálkodó szervezetnek más felügyelőség illetékességi területén is található telephelye, azt közvetlenül be kell jelenteni az illetékes felügyelőségnek is. A felügyelőségek illetékességi területét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
 • kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
 • A tevékenységi köröknél a hatályos telepely(ek)en, valamint fióktelep(ek)en ténylegesen végzett tevékenységeket kell felsorolni.
 • Az esetlegesen megjelölt környezeti terhek, teendők mellett be kell nyújtani a környezeti teher rendezéséhez szükséges költségbecslést is.
 • Abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet részleges vagy teljes körű környezetvédelmi állapotvizsgálat elvégzésére megbízást adott, erről 30 napon belül nyilatkozatot kell tenni a Felügyelőség felé.

 

FIGYELEM!

A nyilatkozat KÖTELEZŐEN kitöltendő alapadatai (ezek nélkül a nyilatkozat érdemben nem bírálható el!)

 • Nyilatkozat 1/A. pontja: gazdálkodó szervezet neve, székhelye, más felügyelőségek illetékességi területéhez tartozó telephelyek felsorolása
 • 1/B. ponthoz: gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i), – együtt: telephelyek – felsorolása
 • Az 1/B. pontban megjelölt telephelyeken jelenleg folytatott tevékenység(ek), valamint a felszámolás/végelszámolás kezdő időpontjától számított legalább 10 évre visszamenőleg – saját vagy jogelőd által – folytatott tevékenység(ek) megnevezése
 • Dátum
 • Cégbélyegző
 • Kézjeggyel ellátott aláírás
 • Nyomtatott nagybetűvel írt, olvasható aláírás
 • Nyomtatott nagybetűvel írt, olvasható levelezési cím (tényleges tartózkodási hely, ahol a küldeményeket a nyilatkozó átveszi)
 • KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a nyilatkozat 2. pontjához (A környezeti állapot részletes jellemzése)
 • 2.1. ponthoz: a tevékenység végzéséhez rendelkezett-e elszívó berendezéssel, kürtővel vagy 140 kW teljesítmény feletti kazánnal? A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló mód. 21/2001. (II. 14.) Kormány rendelet 16. §-a szerint tett-e adatszolgáltatást (LAL alap-, változásjelentés)?
 • 2.2. ponthoz: hogyan történt az ivó- és ipari vízellátás (közműhálózatról vagy saját vízellátó rendszerről)? Milyen minőségű (kommunális vagy ipari) szennyvíz keletkezett? Nyilatkozni kell a szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és elhelyezésére vonatkozóan. Felszíni vízből (pl. patakból) történt-e öntözés? Rendelkezett-e a vízi létesítményekre vonatkozóan (pl. kút, szennyvíz előtisztító, vízkivételi műtárgy stb.) vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedéllyel?
 • 2.3. ponthoz: a tevékenysége során keletkezett-e veszélyes vagy nem veszélyes hulladék? Jelenleg a telephelyén tárol-e hulladékot? (ha igen, azok felsorolása mennyiség és fajtánkénti megjelölés) A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet tartalmazza.
Amennyiben a tevékenységéből keletkezett veszélyes hulladék és azt elszállítatta, akkor másolatban csatolja az ártalmatlanítást igazoló bizonylatokat. A mód. 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet rendelkezik a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.
A gazdálkodó szervezet telephelyén történt-e bontási tevékenység? Az erre vonatkozó szabályokat az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályiról szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet tartalmazza.

 

 • 2.4. ponthoz: a telephelyen belül vagy kívül tárolt-e veszélyes anyagot (mérgező, fertőző, sugárzó, tűz- és robbanásveszélyes anyagok)? Amennyiben igen, sorolja fel azokat mennyiség megjelölésével. Ha elszállításra kerültek, ismertesse a szállítás, tárolás, hasznosítás körülményeit.
 • Üzemeltetett-e földalatti tartályt? (térfogat, tárolt anyag és darabszám megjelölésével)
 • 2.5. ponthoz: a telephelyen belül használt-e zajterheléssel járó gépet, berendezést?(sorolja fel)
 • 2.6. ponthoz: a tevékenységéből keletkezett-e hígtrágya, ismertesse annak elhelyezési módját.
 • 2.7. ponthoz: a telephelyen található-e erdő? (terület nagyságának megjelölésével)
 • 2.8. ponthoz: a telephelyen történt-e bányaművelés?

 

A fent nevezett nyilatkozat megtételének elmulasztása, vagy nem a jogszabályi előírások szerinti teljesítése esetében az eljáró bíróságnál pénzbírság kiszabását fogjuk kezdeményezni a társaság vezetőjével szemben.
Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatvány kitöltéséhez telefonon, és a fent megjelölt ügyfélfogadási időben személyesen is segítséget tudunk nyújtani!

JOGSZABÁLYISMERTETŐ

A nyilatkozat 2. pontjában felsorolt hatályos jogszabályok az alábbi linken ingyenesen hozzáférhetők: www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso